Giới thiệu sách

Tên sách tuyên truyền: “Dương Văn Nội” của tác giả Lê Vân

Thời gian giới thiệu: Trong các tiết đọc sách

Địa điểm giới thiệu: Trong thư viện

Người giới thiệu: Nhân viên thư viện và học sinh