Thời khóa biểu

Tiết Sáng

Hiệu lệnh trống

Chiều thứ 2, thứ 3, thứ 4 Chiều thứ 5, thứ 6

Hiệu lệnh trống

1 8h - 8g40

8h

14h - 14h40 14h - 14h40

14h

2 8h40 - 9h20

 

14h40 - 15h20 14h40 - 15h20

 

Ra chơi

9h20 - 9h30

9h30 - 9h45: Xếp hàng 

9h20, 9h30

15h20 - 15h30 15h20 - 15h30

15h20 - 15h30

3 9g45 - 10h25

9h45

15h35 - 16h15

15h35 - 16h15

16h15

4 10h25 - 11h

11h

 

16h15 - 16h55

16h55

 

Thời khóa biểu khối 1 HK I

Thời khóa biểu khối 2

Thời khóa biểu khối 3

Thời khóa biểu khối 4

Thời khóa biểu khối 5

Thời khóa biểu giáo viên