Tiếng Việt lớp 2 cuối tuần 34
1.Câu 1. Bộ phận câu được in đậm: "Chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát" trả lời cho câu hỏi nào?

A. Vì sao ?

B. Để làm gì ?

C. Như thế nào ?

2.Câu 2. Các cặp từ sau, đâu là cặp từ trái nghĩa ?

A. Lững thững - Nặng nề

B. Cao chót vót - Thấp lè tè

C. Kéo dài - yên lặng

3.Câu 3. Câu “Nền trời xanh vời vợi” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai làm gì?

B. Ai thế nào?

C. Ai là gì?

4.Câu 4. Cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau?

A. lúc gần – lúc xa

B. ầm ầm – yên lặng

C. ngả nghiêng – nghiêng ngả.

5.Câu 5. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu “ Chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do.”

A. Sơn ca.

B. cất lên.

C. tiếng hót tự do.