Giới thiệu sách

- Chủ đề: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
- Tên sách tuyên truyền: “Một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chủ đề: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 Tên sách tuyên truyền: Một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”

  • Thời gian giới thiệu: Các tiết đọc sách
  • Địa điểm giới thiệu: Trong thư viện và Website của trường
  • Người giới thiệu: Nhân viên thư viện 

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Suốt cuộc đời Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại.

    Cuốn sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” gồm hai phần:

     - Phần 1: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức.

     - Phần 2: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

   Cuốn sách tập hợp hệ thống và phong phú những lời dạy, bài nói, mẩu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta.

   Cuốn sách là tài liệu quý để mỗi người, mỗi thầy cô học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                                                                                 Người viết

 

                                                                        Nguyễn Thị Quỳnh Trang